ગુરુવાર, 6 ફેબ્રુઆરી, 2014

શમણું છે કે વહેમ ?

અંતરના ઓરડે થયું છે અજવાળું,
                                          બતાવે કોઈક તો તપાસીએ કે શમણું છે કે વહેમ,

કરીએ કશીક વાત કે જે છે મુજ હૃદયમાં,
                                        પરંતુ હૃદયને પણ શંકા છે કે શમણું છે કે વહેમ,

લક્ષ્ય તો છે ગગનચુંબી ઈમારતોના,
                                         અને મિત્રો કહે છે કે શમણું છે કે વહેમ,

થોડુક છે, અને થોડાકની જરૂર છે,
                                         એ સમજવામાં પણ થાય છે કે આ શમણું છે કે વહેમ,

સંબંધોના સથવારે તો ચાલવું છે ઘણું,
                                        ત્યાં જ જગાડે છે મમ્મી સવારમાં,
                              અને થાય છે કે આ શમણું છે કે વહેમ ??
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો